Regulamin uczestnictwa w Pikniku Naukowym

Piknik Naukowy w Łukasiewicz – PORT dla rodzin z dziećmi

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywać się będzie Piknik Naukowy (zwany dalej ,,Piknikiem’’), organizowany 9 września 2023 r. na terenie Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju technologii przy ul. Stabłowickiej 147 w godzinach 11.00-16.00.
 2. Organizatorem Pikniku jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii i Rada Osiedla Pracze Odrzańskie (w dalszej części Regulaminu ,,Organizator’’).
 3. Przez Teren Pikniku rozumie się teren zielony Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii przy ul. Stabłowickiej 147 (zwany dalej ,,Terenem Pikniku’’), na terenie którego rozstawione są atrakcje i aktywności wchodzące w skład oferty Pikniku.
 4. Osobą uczestniczącą w Pikniku jest każda osoba przebywająca na terenie, na którym organizowany jest Piknik (zwana dalej ,,Uczestnikiem’’).
 5. Regulamin kierowany jest do wszystkich Osób uczestniczących, które w czasie trwania Pikniku będą przebywały na Terenie Pikniku
 6. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Pikniku poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Pikniku i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Piknik, a także urządzeń znajdujących się na nim.

§ 2
Prawa i obowiązki Osób uczestniczących

 1. Wstęp na Teren Pikniku w czasie jego trwania jest bezpłatny i przysługuje wszystkich osobom, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego paragrafu.
 2. Osoby małoletnie uczestniczą w Pikniku na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych, które sprawują nad nimi opiekę.
 3. Wszystkie Osoby uczestniczące w Pikniku są zobowiązane do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP, określonych ograniczeń, nakazów i zakazów oraz postanowień Regulaminu
 4. Osoby uczestniczące oraz wszystkie osoby obecne na Terenie Pikniku są zobowiązane do stosowania się do poleceń Organizatora.
 5. Zabrania się wnoszenia na Teren Pikniku i posiadania przez osoby w nim uczestniczące w szczególności: broni, amunicji lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych, puszkach metalowych, z tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych Uczestników Pikniku, w tym drzewców, kijów do selfie itp., środków odurzających, substancji psychotropowych, a także innych tego typu środków oraz wnoszenia innych przedmiotów zabronionych.
 6. Na Terenie Pikniku zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej, zarobkowej, promocyjnej, reklamowej lub agitacji politycznej.
 7. Na Terenie Pikniku obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz korzystania z papierosów elektronicznych.
 8. Na Terenie Pikniku obowiązuje zakaz wstępu dla osób:
  • znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  • wnoszą alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe lub posiadające broń i inne niebezpieczne przedmioty,
  • odmawiają kontroli bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą w/w przedmioty
  • zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
 9. Ponadto zakazuje się:
  • wchodzenia do lub przechodzenia przez obiekty, wygrodzenia tymczasowe i urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego dostępu,
  • wchodzenia do pomieszczeń służbowych,
  • przechodzenia przez miejsca nieprzeznaczone dla publiczności, odgrodzone płotkami lub w inny sposób wydzielone,
  • rzucania jakimikolwiek przedmiotami,
  • wprowadzania hulajnóg elektrycznych, rowerów, skuterów oraz wszelkich pojazdów na teren Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii. Organizator nie przewiduje zorganizowanych parkingów dla tych pojazdów wewnątrz Obiektu,
  • wprowadzania zwierząt – Nie dotyczy psów przewodników,
  • głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle międzynarodowym, religijnym, społecznym, itp.
 10. Organizatora lub osoby odpowiedzialne za przebieg Pikniku, w razie uznania, że doszło do naruszenia zakazów, o których mowa w ust. 5–9, są uprawnione do usunięcia z Terenu Pikniku osoby dopuszczającej się takiego naruszenia.
 11. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia, Uczestnicy i osoby obecne na Terenie Pikniku powinny:
  • natychmiast powiadomić Organizatora,
  • unikać paniki,
  • stosować się do poleceń Organizatora,
  • opuścić w sposób spokojny Teren Pikniku.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia każdego Uczestnika Pikniku, który narusza zasady kultury osobistej i przeszkadza innym osobom w odbiorze Pikniku. Osoby uczestniczące w Pikniku zobowiązane są do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego, poszanowania zieleni, niezaśmiecania terenu.
 13. Osoby uczestniczące w Pikniku są zobowiązane do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Organizatora Pikniku oraz osób odpowiedzialnych za Piknik. Polecenia te dotyczyć mogą:
  • opuszczenia terenu Pikniku, w związku z powstałym zagrożeniem z podaniem sposobu zachowania się, przypominając o najbliższych miejscach wyjścia z terenu Pikniku,
  • zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo uczestnikom Pikniku,
  • odmowy wstępu osobom w miejsca na Terenie Pikniku, które nie są przeznaczone dla publiczności, w szczególności dotyczy to pomieszczeń i obszarów techniczno- magazynowych, biurowych i innych związanych z organizacją Pikniku, sceny, zaplecza technicznego, stanowiska realizacji dźwięku, zaplecza produkcyjnego Pikniku, itp.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Pikniku i przekazania niezwłocznie policji osób stwarzających zagrożenie dla innych uczestników Pikniku lub zakłócających przebieg Pikniku.
 15. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Organizator.

§ 3
Zasady rejestracji Uczestników

 1. Uczestnicy Pikniku maja możliwość uczestniczenia w wykładach, warsztatach, wycieczkach po laboratorium (zwane dalej ,,aktywność’’) po wcześniejszej rezerwacji na stronie internetowej Organizatora.
 2. Formularz Rezerwacji umożliwiający Uczestnikowi dokonanie Rezerwacji znajduje się pod adresem https://www.pikniknaukowy.port.org.pl.
 3. Rejestracja Uczestników rozpoczyna się 1 września 2023 r. na stronie internetowej Organizatora za pośrednictwem Formularza.
 4. Dokonując Rezerwacji za pomocą Formularza Uczestnik wybiera rodzaj aktywności oraz godzinę.
 5. Uczestnik dokonując rezerwacji zobowiązany jest do wyrażenia zgody na upublicznienie
  i upowszechnienie wizerunku oraz do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Dzieciom uczestniczącym w wybranych aktywnościach muszą towarzyszyć rodzice/opiekunowi prawni. W związku z tym rodzic/opiekun powinien również zapisać się na daną aktywność korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej https://www.pikniknaukowy.port.org.pl.

§ 4
Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program Pikniku z ważnych przyczyn, tj. ogłoszenia żałoby narodowej, sytuacji pandemicznej, niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających odbycie się Pikniku lub innej pozostającej poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywnej przyczyny uniemożliwiającej przeprowadzenie Pikniku oraz sytuacji, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla Uczestników przebiegu Pikniku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Pikniku oraz prawo do ustalenia i zmian programu Pikniku pod względem artystycznym i czasowym, w tym także do odwołania lub natychmiastowego zakończenia Pikniku, w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie zobowiązań Organizatora, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, zamieszki, epidemie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty Uczestnika pozostawione na Terenie Pikniku.
 5. Osoby przebywające na terenie Pikniku mogą być nagrywane oraz fotografowane podczas przebiegu Pikniku w celach promocyjnych i dokumentalnych Organizatora.
 6. Osoby przebywające na terenie Pikniku zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób uczestniczących w Imprezie oraz osób przebywających w obrębie terenu Pikniku.
 7. Uczestnicy Pikniku maja prawo korzystać z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych i są zobowiązania korzystać z nich wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Obowiązuje w nim zakaz palenia.
 8. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu, przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 9. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w punktach informacyjnych i innych miejscach na Terenie Pikniku oraz na stronie internetowej https://www.pikniknaukowy.port.org.pl.
 10. Regulamin wchodzi w życie w dniu trwania Pikniku, tj. 9 września 2023 r.